תנאי שימוש

בן – עמי ושות' 1 . תנאי השימוש באתר האינטרנט אנא קרא את ההבהרות המשפטיות שלהלן בנוגע לאתר הכוללות את התנאים וההגבלות של השימוש באתר של בן-עמי ושות' בכתובת www.benami.com שבבעלות פאולינה בן - עמי בע"מ. ("בן – עמי") וכן הודעות משפטיות אחרות החלות על משתמש הנכנס לאתר ("משתמש") או ("אתה").

שימוש המשתמש (שלך) בשירותי המידע המקוונים הכלולים באתר מהווה את הסכמתך לתנאים וההגבלות בשימוש הנכלל להלן וההתחייבויות הנובעות מכך כלפי בן – עמי. בן – עמי רשאית לתקן תנאים והגבלות אלו של השימוש בכל עת על ידי פרסום התנאים וההגבלות המתוקנים באתר האינטרנט. כל התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי מיד לאחר פרסומם באתר וכל שימוש שייעשה במועד מאוחר לכך באתר יוסדר בהתאם לתנאים מתוקנים אלה. הסכם זה תוקן לאחרונה בתאריך 1 בינואר 2019. הנני ממליץ לך בזאת לבדוק את התנאים וההגבלות האלו בקביעות לכל תיקונים או עדכונים. לפניות בכל נושא: info@benami.com

1.1 אחריות מוגבלת של בן – עמי: המשתמש מבין כי השימוש באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. בן – עמי שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או לא להמשיך כל היבט או תכונה של האתר, לרבות, אך ללא הגבלה, תוכן, שעות זמינות, ואת הציוד הנדרש לצורך גישה או שימוש. למרות שבן-עמי שמה דגש על הזמינות והנגישות של האתר, בן-עמי אינה נושאת באחריות, ולא תישא באחריות בעתיד בכך שהאתר עשוי להיות בלתי זמין באופן זמני, או שאינו נגיש. 1.2 הגבלת אחריות: המידע הכלול באתר מסופק על ידי בן – עמי ו/או שותפיה, ספקיה או סוכניה ללא אחריות מסוג כלשהוא, לרבות (אך ללא הגבלה) כל אחריות משתמעת בנושא של הסתמכות, , כשירות בנוגע לכל מטרה ספציפית, דייקנות, עיתוי נכון, המשכיות, שלמות, אי הפרה של זכויות צד שלישי ו/או לטעויות או אי דיוקים. בן – עמי אינה נושאת באחריות בגין כל טעות, אי- דיוקים או נזקים הנגרמים כתוצאה מהמידע המתפרסם באתר.

1.3 הסתמכות על מידע המפורסם: כל החומר המפורסם באתר נועד למטרות ידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ בנושאי קניין רוחני שעליהם ניתן להסתמך. המשתמשים הינם מיודעים בזאת כי עליהם לנקוט בהליכים המתאימים על מנת לוודא פרטים אלו. אין על המשתמש לפעול או להימנע מפעולה בהתבסס על מידע הכלול באתר מבלי, ראשית, לוודא את המידע האמור, ולפי הצורך להשיג ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מקצועי.

1.4 העדר מצגים: בן – עמי אינה נותנת מצגים כלשהם ואינה נותנת אחריות כלשהי בנוגע למידת הדיוק של המידע הכלול באתר. עד למידה המרבית המותרת על פי דין, בן – עמי מחריגה בפירוש את כל התנאים, המגבלות ושאר הגבלות אשר עשויים להשתמע מן החוק או להוות תקדים משפטי. בן – עמי מסירה מעצמה במפורש כל אחריות והתחייבות לכל הפסד או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי הנגרם לכל משתמש הנובע מכל הסתמכות על חומר המפורסם באתר על ידי כל מבקר באתר ועל ידי כל מי שעשוי להיות מעודכן בתוכנם, או משימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר, בין במישרין או בין בעקיפין, הנובע מאי דיוקים, פגמים, טעויות, אם דפוס או אחר, השמטות, מתוך המידע העדכני או אחרת, גם אם נזק כזה היה יכול להיות צפוי מראש במידה סבירה וגם אם בן- עמי קיבלה מידע על האפשרות של אותו נזק. הפסד ונזק ישיר משמע: נזק עקיף או תוצאתי לרבות, אך ללא הגבלה, הפסד רווחים או חוזים, אובדן הכנסה או רווח, הפסד עסקים, אובדן מוניטין, הוצאות שהוצאו לשווא, או הפסד זמן ניהולי.

1.5 שימוש שאינו מורשה באתר: המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. שימוש שאינו מורשה באתר כולל פרסום או שידור של נתונים אשר מפר או מפר באופן כלשהוא את זכויותיהם של בן-עמי או צדדים שלישיים, אשר אינו חוקי, משמיץ, או מקומם באופן אחר, או מהווה פרסום של מוצרים או שירותים, בהיעדר אישור בכתב מאת בן – עמי. שימוש לא מורשה של אתר זה עשוי להקים עילה לבן –עמי להגשת תביעה לפיצויים נגדך, ו/או ייתכן שתמצא אשם בגין עבירה סטטוטורית ו/או פלילית ו/או שתחוייב בתשלום פיצויים אזרחיים.

1.6 קישורי האתר: מעת לעת אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך לצורך מתן מידע נוסף. קישורים אלה אינם מצביעים על כך שבן – עמי ממליצה על האתרים המקושרים. הנך מסכים בזאת כי בן – עמי אינה נושאת באחריות ולא בהתחייבויות אחרות ביחס לתוכן של האתרים המקושרים. אינך רשאי ליצור קישור לאתר זה מאתר אחר או לתעדו ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של בן – עמי, ובמקרה זה, תנאי התחברותך לאתר יוסדרו על פי תנאי "ההסכם המקשר" שלך עם בן – עמי. 1.7 הדין החל וסמכות השיפוט: הינך מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית משפט השלום ברחובות, ישראל לשיפוט בכל מחלוקת משפטית בין בן – עמי ובינך. תנאי אתר זה יפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

1.8 תניות חסרות תוקף: במקרה בו הוראה כלשהיא מתוך ההבהרות המשפטיות של אתר זה תימצא להיות חסרת תוקף על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוטית, אי התקפות של הוראה זו כאמור לא תשפיע על תוקף יתר ההוראות מתוך ההבהרות המשפטיות של אתר זה, אשר יישארו בתוקף מלא.

1.9 הקניין הרוחני בתכני האתר: אתר זה כולל תוכנות ותכנים (כגון: טקסט, כותרות חדשות וסיכומים, מאמרים, תמונות, פסי קול, אנימציה, וידאו, מוסיקה, סאונד וקול), עיצובים, סימנים מסחריים, (כל שמות, סימנים, מותגים, לוגואים, עיצובים, עיצובים מסחריים, סיסמאות בשימוש על/בקשר עם האתר) וסודות מסחריים שהינם קניין רוחני של בן – עמי ו/או צדדים שלישיים שונים בכפוף לקניין הרוחני/וחוקים אחרים החלים בישראל ובכפוף לדין הזר החל, אמנות והסכמים בינלאומיים. נוסף על כך, וככל שבן – עמי איננה הבעלים של תוכן מסוים או כי תוכן כזה מוגדר בגדר הציבורי, בן – עמי עשוייה להיות רשאית להחזיק זכויות יוצרים/ זכויות קניין רוחני נוספות בבחירה, בתיאום, בארגון ובקידום של תוכן כזה באתר. תוכן צד שלישי כאמור כפוף להגבלות זכויות היוצרים החלים במקרה זה, המשתנות על פי המחזיק בזכויות היוצרים. המשתמש אינו מקבל בזה כל רישיון בקניין הרוחני של בן – עמי או קניין רוחני של צדדים שלישיים אלא אם צוין אחרת.

1.10 מבלי לגרוע מן מן ההגבלות החלות על המשתמש בהתאם להסכם זה הנך מסכים בזאת באופן מפורש שלא:

1.10.1 לשכפל או להשתמש בקניין הרוחני הנ"ל בצורת דפוס או בצורה אלקטרונית, תוך הפרה של זכויות הקניין הרוחני של בן – עמי ו/או צד שלישי החלים במקרה זה:

1.10.2 למסחר, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם או לשדר כל קניין רוחני של האתר ללא אישור מראש ובכתב של בן – עמי או במקרה של תוכן של צד שלישי, בעל זכויות קניין רוחני כאמור:

1.10.3 לא לתבוע או להעביר את הבעלות על הקניין הרוחני של האתר בשלמות או אחרת:

1.10.4 לשנות את תוכן האתר למטרות פרסום לאתרים אחרים:

1.10.5 לשנות או להסיר כל סימן מסחר, זכויות יוצרים או הודעה אחרת

מהתוכן באתר:

  1. השימוש בלשון זכר באתר זה ייחשב כמתייחס גם ללשון נקבה ולשון יחיד תחשב ככוללת גם לשון רבים.

פרטי הקשר של פאולינה בן – עמי ושות':
דוא"ל info@benami.com :
טלפון: +972-8-936-5090
פקס: +972-8-936-5092
כתובת:רחוב מנחם פלוט מספר 8.
רחובות, מיקוד 7670608
ישראל

דילוג לתוכן