מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות:

1. התוכן שלהלן כולל מידע חשוב על מדיניות הפרטיות של בן – עמי וכולל את ההסכמות ואת ההרשאות השונות המסופקות על ידך לבן- עמי בגין השימוש במידע האישי שלך. אנו ממליצים לך בזאת לבדוק באופן קבוע את החלק האמור בגין הבהרות משפטיות של האתר עבור כל התיקונים או העדכונים.

2. פרטיות ומידע אישי. המידע האישי הנאסף, עיקרון המינימליזם ומטרת איסוף המידע: היה סמוך ובטוח כי פרטיות משתמשי האתר של בן – עמי הינה בעלות חשיבות עליונה עבור בן – עמי. האתר של בן – עמי אוסף, מעבד, ומאחסן מידע אישי של משתמשיו בכפוף לעקרונות הבאים:

2.1. מידע אישי רלוונטי מינימאלי של המשתמשים באתר נאסף לצורך ניהול התקשורת של המשתמש עם בן – עמי. משתמשי האתר מתחייבים כי כל המידע האישי המסופק על ידם בכל הנוגע לתקשורת ו/או לעסקה אלקטרונית הינו נכון ומדוייק. במקרה של שינוי בכל היבט במידע האישי בהגשת הודעה, האחריות מוטלת עליהם להודיע לבן – עמי על השינויים האמורים. על ההודעה להימסר באמצעות דוא"ל שישלח לכתובת הבאה: info@benami.com

2.2. מידע אישי מינימאלי של משתמשים הנאסף באופן אוטומטי ע"י בן – עמי ונציגי הטכנולוגיה המוסמכים לכך כתוצאה מביקורי המשתמשים באתר של בן – עמי והמשתמשים במפורש הסכימו על עיבוד המידע שלהם. הסכמה זו תהא בתוקף באופן מיידי ותישאר בתוקף עד שהקשר בין המשתמש לבן – עמי יופסק. סוכניה ונותני השירות של בן – עמי רשאים גם לרשום באופן אוטומטי את "כתובת הIP" שלך שהיא מזהה ייחודי עבור המחשב של המשתמש ו/או מתקן גישה אחר. אם וככל הנדרש, בן – עמי רשאית להפיק תועלת מפרטי הקשר של המשתמש, לצורך תקשורת עם המשתמש בנוגע לנושאים כגון שיווק או שירותים או ביצוע שירותים המבוקשים על ידי המשתמש מבן – עמי. מידע זה עשוי לכלול, ללא הגבלה: את השם, כתובת אלקטרונית של המשתמש, טלפון נייד, ופרטי הטלפון הקווי. בן – עמי לא תערוך, תחשוף או תמכור כל מידע אישי של המשתמש לצד שלישי. הגשת המידע האישי של המשתמש לרבות באמצעות הטלפון, הודעה, הרשמה כמנוי, החתמתם, שימוש או אמצעי תקשורת אחר, מצביע על נכונותו לכך שמידע זה יעובד כפי שפורט לעיל. העיבוד יכלול הקלטה לצורך שיווק ומטרות אחרות, ארגון, איסוף, אחסון,עדכון או שינוי, שליפה, שינוי, התייעצות, שימוש, הפצה באמצעות תמסורת, הפצה או הכנה לזמין בכל צורה אחרת, או מיזוג, קישור וכן חסימה, הגרעה, מחיקה או מחיקה של מידע.

2.3. משתמשים רשאים לבטל את ההרשמה לניוזלטרים ולכל אמצעי תקשורת אלקטרונית אחרת שנשלחו על ידי בן – עמי על ידי שימוש באפשרות "“unsubcribe המופיעה בכל תקשורת המתקבלת.

3. תפעול המידע האישי של המשתמש:

3.1. כדי למנוע גישה שאינה מורשית, שמירה על דיוק הנתונים והבטחה של שימוש נאות במידע, בן – עמי נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן על האתר ועל המידע האישי שבן – עמי אוספת על המשתמש.

3.2. המשתמשים מכירים בכך כי הרשומות הנוגעות לסעיפים של מתן שירותים ומידע אישי עשויים להידרש להישמר בכפוף לחוק, לצרכים של פעילות, ולצורכי תעוד של בן – עמי. המשתמשים מסכימים באופן מפורש לעיבוד מידע זה, לשמירתו והגישה הדרושה לרשומות אלו כאמור.

3.3. יתר על כן, ובמידת הצורך, בן – עמי רשאית להפיק תועלת מפרטי הקשר של המשתמש כדי לספק לו את המידע המבוקש בנוגע לאירועים, שירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי בן – עמי.

3.4. המשתמש מעניק במפורש הסכמה לפרטי הקשר שלו ולפרטי הקשר של צד שלישי אשר המשתמש מסר לבן-עמי בשימוש עבור התקשורת כגון : שיווק בדוא"ל ו – SMS והפצה של מידעון למשתמשים. כל תקשורת שתישלח למשתמשים תשלח על ידי בן – עמי בלבד. הודעות כאמור יכולות לכלול וללא הגבלה: שמות, כתובת דוא"ל ו/או פרטי קשר אחרים. המשתמש מסכים בזאת כי הגשתו של המידע האישי שלו מצביע על נכונותו לכך שהמידע שמסרו יהיה מעובד וישמש באופן שפורט לעיל.

3.5. משתמשים רשאים לבטל את הסכמתם שניתנה לבן – עמי על פי האמור לעיל בכל עת. תחילתו של הביטול תהא בהודעה בכתב הממוענת לדואר של דלפקי הקבלה של בן – עמי. ההסכמה שבוטלה לא תהיה בעלת תוקף למפרע ולא תשפיע על חשיפת המידע האישי של המשתמש שכבר נעשתה.

3.6. במקרה בו המשתמש בוחר להגיש תוכן לבן – עמי באמצעות האתר ו/או באמצעות דוא"ל, אשר עשוי לכלול, ללא הגבלה: משוב על מאמרים ו/או חוויות, המשתמש מסכים בזאת שהמידע יפורסם על ידי בן – עמי יחד עם שמו ומידע אחר שסופק לצורך העניין.

4. חשיפת פרטים אישיים: בן – עמי רשאית לחשוף פרטים אישיים:

4.1. כדי לציית לחוק או להליך משפטי אחר:

4.2. לשמור ולהגן על זכויותיה של בן – עמי, ציוד מתקנים ורכוש אחר:

4.3. להגן על בן – עמי מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה באתר: ו/או:

4.4. להגן על משתמשי האתר האחרים או צדדים שלישיים המושפעים באופן שלילי מהשימוש של המשתמש הרלבנטי באתר.

5. השימוש בלשון זכר באתר זה ייחשב כמתייחס גם ללשון נקבה ולשון יחיד תחשב ככוללת גם לשון רבים.

דילוג לתוכן